Let op, nieuwe spelregels voor u als werkgever!

Let op, nieuwe spelregels voor u als werkgever!

Per 1 augustus 2022 geldt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Doel van de nieuwe wet is meer duidelijkheid voor de werknemer over de arbeidsvoorwaarden. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Vanaf 1 augustus moet de werkgever bij aanvang van het dienstverband meer informatie over de arbeidsvoorwaarden aan zijn werknemers gaan verstrekken. Bijvoorbeeld informatie over verlofvormen als ouderschapsverlof en verhuisverlof. Naast het loon moet de werkgever de afzonderlijke bestanddelen, zoals de vergoeding voor overwerk, bonussen en de wijze en frequentie van uitbetaling vermelden. Verder moet de werkgever melden welke socialezekerheidsinstellingen sociale bijdragen in het kader van het dienstverband ontvangen en welke voorzieningen door de werkgever zelf worden aangeboden. Daarbij is te denken aan uitkeringen bij ziekte, ouderschapsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheidsuitkeringen en pensioenuitkeringen. De nieuwe wet geeft nog meer aanvullende informatieverplichtingen.

Terugbetalingsverplichtingen voor de werknemer bij opleidingen worden beperkt. Als de werkgever wettelijk of op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is om scholing aan te bieden dan moet hij de kosten betalen en de arbeidstijd voor zijn rekening nemen. Het kan dan gaan om opleidingen op het gebied van veiligheid of bijvoorbeeld het bijhouden van vakbekwaamheid.

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een verbod op nevenarbeid. Dat mag vanaf 1 augustus alleen nog maar als dat verbod kan worden gerechtvaardigd op grond van objectieve redenen. Als er geen objectieve rechtvaardigingsgrond is dan is die afspraak ongeldig en kan de werkgever er geen beroep op doen. Objectieve redenen kunnen zijn de gezondheid en de veiligheid, vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en het vermijden van belangenconflicten.

Tot slot kan de werknemer van wie het merendeel van de arbeidstijd vooraf niet bekend is na een half jaar vragen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Als die arbeid niet voor handen is dan hoeft de werkgever deze niet aan te bieden. Wel is het zaak om tijdig te reageren. Als de werkgever met tien of meer werknemers het verzoek van de werknemer niet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd afwijst dan geldt het voorstel van de werknemer als nieuwe overeengekomen arbeidsvorm en is de werkgever daaraan gebonden. Voor een werkgever met minder dan tien werknemers geldt een termijn van drie maanden.

De nieuwe regels lijken niet ingrijpend voor de werkgever maar brengen wel degelijk een aantal nieuwe en soms complexe veranderingen met zich mee. De werkgever zal zijn standaard arbeidsovereenkomst moeten aanpassen of er voor zorgen dat hij in een apart document aanvullende informatie over de arbeidsvoorwaarden verstrekt aan zijn werknemers. Dat kan ook in digitale vorm mits de werknemer de informatie kan afdrukken. De werkgever moet een bewijs van het verstrekken van de informatie bewaren. Voor bestaande arbeidsovereenkomsten geldt dat de werkgever de nieuw te verstrekken informatie alleen op verzoek van de werknemer hoeft te verstrekken. Het is verder verstandig om als werkgever je studieovereenkomsten tegen het licht te houden en het beleid te bepalen over nevenarbeid.

Wilt u weten hoe dit precies zit? Dan moet u gewoon eens met ons bellen.

Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Martin Niesten: martinniesten@sbadv.nl of info@sbadv.nl